Produkty Ubezpieczeniowe

OC komunikacyjne

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zapewnia wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim. Zakres ubezpieczenia pokrywa koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych. W Proama ubezpieczenie OC sprzedajemy zawsze w pakiecie z Zieloną Kartą i Assistance Wypadkowym.

AutoCasco

Ubezpieczenie Autocasco stanowi ochronę dla Ubezpieczonego w przypadku kradzieży, uszkodzeń czy szkód wyrządzonych przez kierującego lub osoby trzecie. W Proama ubezpieczenie AC sprzedajemy zawsze w pakietach. Każdy pakiet AC zawiera, oprócz ubezpieczenia AC, również obowiązkowe ubezpieczenie OC, Zieloną Kartę oraz Assistance Wypadkowy.

Super Assistance

Super Assistance jest dobrowolnym ubezpieczeniem, dzięki któremu Klient otrzymuje pomoc w razie wypadku, awarii bądź kradzieży samochodu. Dzięki szerokiemu zakresowi ubezpieczenia, kierujący oraz pasażerowie mogą otrzymać pomoc na drodze, praktycznie w każdej sytuacji. Ubezpieczenie Super Assistance działa niezależnie od odległości miejsca zdarzenia od domu ubezpieczonego.

 

Ubezpieczenie Super Assistance w Proama zapewnia:

 • samochód zastępczy w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku (do 7 dni),
 • dostarczenie paliwa, gdy go zabraknie w samochodzie (świadczenie nie uwzględnia ceny paliwa),
 • pomoc m.in. w przypadku: wlania niewłaściwego typu paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków, rozładowania akumulatora czy uszkodzenia opony,
 • próbę naprawy samochodu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie samochodu do warsztatu naprawczego,
 • odwiezienie pod dom samochodu naprawionego po wypadku lub awarii,
 • dostarczenie części zamiennych, niezbędnych do naprawy samochodu,
 • transport osoby ubezpieczonej do placówki medycznej,
 • hospitalizację dla kierowcy i pasażerów samochodu podczas pobytu za granicą, w razie zajścia wypadku lub poważnego zachorowania,
 • organizację przejazdu osoby bliskiej do miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego,
 • usługi tłumacza – pomoc w przypadku unieruchomienia lub kradzieży pojazdu podczas pobytu za granicą,
 • dostęp do infolinii medycznej (m.in. porady lekarza dyżurnego, informacje o placówkach medycznych, działaniu leków, dietach),
 • serwis dla kierowców: informacje o trasie alternatywnej, stacjach paliw, natężeniu ruchu, korkach, najbliższych warsztatach, itp.,
 • Super Assistance obowiązuje na terytorium Polski oraz większości państw europejskich.

NNW komunikacyjne

Przedmiotem ubezpieczenia NNW Komunikacyjngo jest życie oraz zdrowie zarówno kierowcy, jak i pasażerów samochodu w sytuacjach związanych z użytkowaniem samochodu.

 

Atuty ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Komunikacyjnego Proama:

 • wysoka suma ubezpieczenia (20 000 zł na Ubezpieczonego),
 • ubezpieczenie obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

NNW Komunikacyjne obowiązuje na terytorium Polski oraz większości państw europejskich.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie od Utraty Pracy pokryje koszty eksploatacji ubezpieczonego samochodu w przypadku utraty pracy lub umożliwi wypłatę Ubezpieczonemu jednorazowego świadczenia z tytułu wystąpienia całkowitej i trwałej niezdolności do pracy właściciela lub współwłaściciela samochodu.

 

Atuty Ubezpieczenia od Utraty Pracy w Proama:

 • ubezpieczenie właściciela lub współwłaściciela samochodu, wskazanego w umowie ubezpieczenia (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony, kończący się po wygaśnięciu ubezpieczenia),
 • w przypadku utraty pracy ubezpieczony otrzymuje:
 • zwrot miesięcznych kosztów paliwa (do 300 zł miesięcznie, maksymalnie przez okres 6 miesięcy),
 • refundację kosztów obowiązkowego badania technicznego (jedno świadczenie w trakcie trwania ubezpieczenia),
 • opłacenie składki za ubezpieczenie komunikacyjne Proama (opłacimy II ratę składki lub składkę za odnowioną na kolejny rok polisę w zakresie nie szerszym niż uprzednio zawarta polisa),
 • w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, Ubezpieczony otrzymuje wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia.

Ochrona prawna

W przypadku, gdy jesteś sprawcą wypadku lub poszkodowanym, Proama pokryje koszty związane z postępowaniem sądowym z nim związanym, w tym m.in. koszty opłat sądowych lub wynagrodzenie prawników.

 

Atuty ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Proama:

 • pokrycie kosztów koniecznej pomocy prawnej, m.in. w przypadku, gdy:
 • przeciwko Ubezpieczonemu wszczęto postępowanie karne w związku z popełnieniem wykroczeń lub przestępstw komunikacyjnych,
 • Ubezpieczonemu zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu lub prawo jazdy,
 • Ubezpieczony dochodzi roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych lub z tytułu nienależytego wykonania umów naprawy, holowania i innych dotyczących obsługi pojazdu,
 • dowolność wyboru adwokata lub radcy prawnego,
 • pokrycie kosztów sądowych, notarialnych oraz wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, opinii biegłych lub rzeczoznawców,
 • wysoka suma ubezpieczenia (10 000 zł),
 • dostęp do usług profesjonalnej Telefonicznej Asysty Prawnej, dzięki której za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail możesz uzyskać m.in. informacje prawne o obowiązujących procedurach, otrzymać akty prawne, wzory pism, a także uzyskać opinię prawną, czy też pomoc w wyborze adwokata lub radcy prawnego.